ชื่อ - นามสกุล :นายสุพจน์ จำเนียร
ตำแหน่ง :ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :supoj.jum@obecmail.org
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป