ชื่อ - นามสกุล :นายทวี เม่งวัด
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :ดูแลอาคารสถานที่
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :056-920642
Email :-