ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัตทยา ทองงาม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
Telephone :0918372340
Email :nattaya.thong@obecmail.org
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา